Transparència

Sobre la Llei de Transparència

El 10 de desembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon Govern, quin objecte és ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la Informació relativa a aquesta activitat i establir les obligacions de bon govern que deuen de complir els responsables públics.

Aquesta Llei també exigeix a les associacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa. En aquest context i amb l’objectiu de garantir la transparència de la seua activitat, l’Associació de Comerciants Benetússer pretén facilitar al públic interessat l’accés a la informació.