Informació econòmica

En aquesta pàgina, en llaures al compliment de la transparència a la qual l’Associació de Comerciants Benetússer està compromesa, s’exposa la informació econòmica que considerem pot ser d’interés per als nostres associats, col·laboradors i institucions públiques i privades amb les quals desenvolupem projectes i campanyes.

Contractes amb vigència en 2022

En l’exercici de 2022 l’Associació de Comerciants Benetússer no manté cap contracte.

Convenis vigents en 2022

Convenis signats per l’Associació de Comerciants amb vigència en 2022.

Ajuntament de Benetússer

Conveni entre l’ajuntament de Benetússer i l’Associació de Comerciants de Benetússer per a dur a terme les activitats pròpies i sufragar despeses corrents de manteniment de l’entitat

 • Data: 1 de juny de 2022.
 • Objecte: “Col·laboració mútua en la dinamització i foment del consum local, dins de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12: producció i consum responsable”.
 • Drets: Obtenció d’ajuda de 1200 euros.
 • Obligacions: Gestionar i justificar l’ajuda rebuda donant compliment a l’objecte del present conveni durant el present exercici.
 • Vigència: Des de l’1 de juny fins al 31 de desembre de 2022.

Banc Sabadell

 • Data: 17 d’abril de 2018
 • Objecte: “L’associació i els seus empleats, els seus associats, familiars de primer grau i empleats d’aquests associats podran accedir als productes i serveis financers oferits per Banc Sabadell.”
 • Drets: Aplicació de les condicions pactades en aquest conveni a la pròpia activitat bancaria i finànciera de l’associació.
 • Obligacions: Facilitar a les seues associats informació sobre el contingut del present conveni i les condicions que se’ls aplicaran quan comuniquen la seua situació d’associats.
 • Vigència: Vigència de 3 anys des de la data de signatura. Es renovarà, tàcitament, anualment si cap de les parts signants ho denuncia amb un preavís de 3 mesos.

Caixa Popular

 • Data: 15 d’abril de 2019
 • Objecte: Vigència de 3 anys des de la data de signatura. Es renovarà, tàcitament, anualment si cap de les parts signants ho denuncia amb un preavís de 3 mesos.
 • Drets: Aplicació de les condicions pactades en aquest conveni a la pròpia activitat bancària y finànciera de l’associació.
 • Obligacions: Donar difusió entre els seus associats de les especials condicions oferides per Caixa Popular a la seua activitat bancària i financera.
 • Vigència: Sense data de finalització. L’acord s’extingirà per resolució, per conclusió o per incompliment del mateix.

Vital Bene

 • Data: Desembre de 2021.
 • Objecte: Oferta promocional per als associats i familiars
 • Drets: Condicions econòmiques avantatjoses per als associats i els seus familiars.
 • Obligacions: Difondre entre els associats el present conveni.
 • Vigència: 1 any, a comptar des de la data de la seua signatura (31 de desembre de 2021).

Pressupostos, i Comptes Anuals aprobades per l’Assemblea en 2022

A continuación se pasa a detallar los documentos aprobados por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22/03/2022.

Informe de les Retribucions dels membres de la Junta Directiva.

El President n i la resta de membres de la Junta Directiva percep cap remuneració pel seu càrrec.

D’acord amb els Comptes anuals, la remuneració total reportada en l’exercici 2021 per la totalitat de la plantilla de l’Associació de Comerciants Benetússer va ascendir a 3.647,44 de € corresponents a sous i salaris, dels quals 0 € corresponen als membres de la Junta Directiva.

No s’ha repartit cap retribució variable als membres de la Junta Directiva i càrrecs directius de l’Associació de Comerciants Benetússer, ni s’han realitzat cap aportacions en concepte de fondos o aportacions a plans de pensions.

L’Associació de Comerciants Benetússer no té concedits préstecs o crédits a cap membre de la Junta Directiva i càrrecs directius.

Subvenciones y ayudas públicas 2022

Ajuntament de Benetússer

 • Importe: 1200€
 • Objeto: Convenio 2022
 • Finalidad: “Colaboración mutua en la dinamización y fomento del consumo local, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: producción y consumo responsable”
 • Beneficiarios o destinatarios: Comercios asociados y sus clientes.