Òrgans de Govern y Organigrama

Els òrgans de govern i administració de l’Associació de Comerciants Benetússer estàn definits i regulats en el Títol V dels vigents Estatuts.

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern de l’Associació de Comerciants Benetússer són:

  • L’Assemblea General
  • La Junta Directiva

L’Assemblea General

L’Assemblea General està composta per tots els membres de l’Associació i serà l’òrgan suprem de la mateixa. Els seus acords adoptats amb arreglo als seus Estatuts, són obligatoris per a tots els associats.

El seu funcionament està regulat en els articles 16é al 22é dels Estatuts.

La Junta Directiva

L’Associació està gestionada i representada per una Junta Directiva formada per:

  • President/a
  • Vicepresident/a
  • Secretari/a
  • Tresorer/a
  • i entre un i tres vocals.

La Junta Directiva de l’Associació de Comerciants Benetússer està formada per:

PresidentVicePresidentTresorer
Christian Herrera Gómez
CCS, Grupo Herrera
Francesc A. Molins Company
Molins Òptics
Javier López González
Decoval
SecretariaVocal 1Vocal 2
Mercedes Aleixandre Yago
Parafarmacia La Botiga Natural
Isabel Gómez
Juchris
José Antonio Parejo Mateos
Benegrés

El funcionament de la Junta Directiva està definit en els articles 23é al 29é dels vigents Estatuts.

La Presidència

La Presidència de l’Associació serà elegida i revocada en el seu mandat per l’Assemblea General. El President presidirà aquesta i la Junta Directiva. La seua elecció serà mitjançant el sufragi lliure i secret.

Les atribucions de la Presidència queden definides per l’Article 30é dels vigents Estatuts.

La Vicepresidència

A la Vicepresidència li “correspondran les funcions de la Presidència quan aquesta, per impossibilitat o absència haja de ser substituïda. Exercirà les funcions que li delegue la Presidència i, a sol·licitud d’aquesta, li auxiliarà en la seua comesa” tal i com queda escrit en l’article 31é dels vigents Estatuts.

La Secretaria

Les funcions de la Secretaria de la Associació de Comerciants Benetússer estan definides per l’artcle 32é dels vigents Estatuts.

La Tresoreria

Correspon a la Tresoreria “firmar tots els documents corresponents a tresoreria i ser el dipositari de fons de l’Associació de Comerciants Benetússer”.

Les seues funcions es troben regulades per l’Article 33é dels vigents Estatuts.

Les vocalies

Serà missió dels vocals “exercir les facultats d’administració de l’Associació de Comerciants Benetússer”. A més, pel seu ordre, “les substitucions en els càrrecs respectius de la junta Directiva en cas de malaltia, absència o delegació”. El número de vocalies “serà acordada per l’Assemblea General amb un mínim d’una i un màxim de tres” tal i com queda escrit en l’Article 23é dels Estatuts.

L’Article 34é dels vigents Estatuts regulen el funcionament de les vocalies.

Remuneracions y percepcions econòmiques

El President, vicepresident i la resta d’integrants de la Junta Directiva de l’Associació de Comerciants Benetússer no perceben cap remuneració per l’acompliment dels seus respectius càrrecs.

El personal tècnic de la Associació de Comerciants Benetússer, junt amb el personal eventual de campanyes promocionals, ne són les úniques persones amb remuneració econòmica.